งานธุรการ
 

        งานธุรการ  ในหน่วยงานอาคารสถานที่ทำหน้าที่ดูแลการจัดเก็บเอกสาร  รับส่งหนังสือพร้อมกับดูแลในเรื่องของการสั่งการตามหนังสือเพื่อให้การบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงเป็นไปตามกำหนด   ตลอดจนคอยประสานงานกับหัวหน้าอาคารเพื่อการตรวจและดูแลอาคารสถานที่  งานธุรการเป็นหน่วยกลางของงานอาคารสถานที่  ที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่