ระบบบริหารและจัดการของกองอาคารสถานที่
 

กองอาคารสถานที่ แบ่งหน่วยงานตามความจำเป็นของหน่วยงานได้ 3 หน่วยงาน คือ
         1. งานธุรการ
         2. งานอาคาร

               2.1   งานออกแบบและควบคุม
               2.2   งานก่อสร้าง  ซ่อมแซมและซ่อมบำรุง

         3. งานสถานที่และสภาพแวดล้อม

              3.1  งานสวนและสภาพแวดล้อม
              3.2  งานสวัสดิการรักษาความปลอดภัยและการจราจร

                         - งานสวัสดิการ

                         - งานรักษาความปลอดภัย

                         - งานจราจร