งานอาคาร
 

        งานอาคารสถานที่ได้มีการกำหนดพื้นที่ของอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยออกเป็นส่วนๆ  เพื่อการดูแล  โดยแต่ละส่วนกำหนดให้มีหัวหน้าส่วนหรือหัวหน้าอาคาร เพื่อดูแลการปฏิบัติงานของคนงานในการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารทั้งภายในและภายนอก  รวมทั้งห้องน้ำ  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคารที่ชำรุดและเกิดความเสียหาย  การควบคุมดูแลดังกล่าวจะต้องมีใบรายงานผลการตรวจอาคาร  จะต้องทำรายงานแจ้งหัวหน้างานเพื่อการประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง  เช่น งานออกแบบและควบคุม  งานซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคาร  ทั้งนี้เพื่อการซ่อมงานและชดเชยในสิ่งที่เสียหายเพื่อให้ใช้งานได้ในสภาพปกติต่อไป  ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสูญเปล่ากับส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัย  เช่น การดูแลเรื่องไฟฟ้า  น้ำ และสภาพอาคารี่

 
        โดยงานอาคาร สามารถแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วนคือ
        1.1 งานออกแบบและควบคุม
        มีหน้าที่โดยตรงในการออกแบบ  เขียนแบบ  คำนวณความเป็นไปได้ของโครงสร้าง  ตรวจพื้นที่  ควบคุมการก่อสร้าง  ควบคุมการซ่อมบำรุงอาคารเรียนต่างๆ  ให้อยู่ในสภาพที่มีความเรียบร้อยสามารถใช้การได้   ด้านการออกแบบ  มีหน้าที่จัดรูปแบบของอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามความต้องการของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก  เช่น การต่อเติมเปลี่ยนแปลงห้องเรียน  ตลอดจนการออกแบบตกแต่งสถานที่ให้เป็นไปตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยในงานพิธีต่างๆ   นอกจากนี้งานด้านการออกแบบและก่อสร้างต้องมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลโดยการรวบรวมแบบอาคารโดยที่สำรวจสภาพการใช้งานในปัจจุบันและจัดเก็บเป็นระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการประสานงานหรือการใช้ข้อมูลของอาคารประกอบการพิจารณาในส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัย
        1.2 งานก่อสร้าง ซ่อมแซมและซ่อมบำรุง
        เป็นการซ่อมแซมและซ่อมบำรุงของอาคารและสภาพแวดล้อมโดยรอบมหาวิทยาลัย  ประกอบไปด้วยภายในอาคาร  ได้แก่วัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคารที่ได้รับความเสียหาย  จากรายงาน  หรือการตรวจเช็คอุปกรณ์ประกอบอาคารตามระยะเวลาในการบำรุงรักษา  เช่น  ระบบปรับอากาศภายในห้องเรียน  สำนักงาน  หรือระบบลิฟท์  การซ่อมบำรุงต้องมีการทำงานในระยะเวลางานที่เกิดจากวัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยที่เกิดความสูญเสีย  และจะต้องมีการวางแผนเพื่อให้สัมพันธ์กับการจัดการศึกษาในส่วนอื่นด้วย   งานซ่อมแซมและซ่อมบำรุง  ต้องมีการบันทึกการทำงานและบันทึกการใช้งานในส่วนวัสดุอุปกรณ์   เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลที่มีความชัดเจนพอที่จะก่อให้เกิดการตัดสินใจในการทำงานครั้งต่อไปได้
        งานซ่อมแซมและซ่อมบำรุง  ยังแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะงานคืองานที่ หน่วยงานอาคารสถานที่สามารถซ่อมแซมได้เองและงานที่ต้องใช้ช่างภายนอกเข้ามาทำการซ่อมแซม   โดยส่วนการดำเนินการทั้งหมดต้องประสานงานกับ งานธุรการและงานออกแบบและควบคุม