วิสัยทัศน์
 

         กองอาคารสถานที่   มุ่งเน้นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยจัดอาคาร  ห้องเรียน สถานที่  สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียน การสอน  จัดหาสิ่งอำนวยความ สะดวกไว้ให้บริการอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพด้วยกิจกรรมต่าง  ๆ  รวมทั้งด้าน การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ บุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันเหตุการณ์