ประวัติ
 

          การดูแลทางด้านการวางแผนอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   มีหลายหน่วยงานที่ประสานการทำงานร่วมกัน  ในบางครั้งที่งานที่ได้รับมอบหมายเกิดความล่าช้า ทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน   และเพื่อก่อให้เกิดเอกภาพในการทำงานด้านการวางแผนอาคารสถานที่และการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา  ทางมหาวิทยาลัยเห็นควรให้จัดตั้งหน่วยงานหนึ่งเพื่อมารองรับการทำงานดังกล่าวโดยให้รวมหน่วยงาน  และบุคลากรที่มีอยู่แล้ว  มาศึกษาจัดระบบหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการทำงาน  
           การวางแผนอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษานั้น  งานอาคารสถานที่นับว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา   โดยที่มีหน้าที่ในการดูแลและรับผิดชอบในการบำรุงรักษาอาคารต่างๆ  ในมหาวิทยาลัย  เช่น  อาคารเรียน  อาคารสำนักงาน  หอประชุม   ตลอดจนสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยโดยทำหน้าที่และความรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด   ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์อาคาร  ตลอดจนเทคโนโลยีประกอบอาคาร  เช่น ลิฟท์  แอร์  ให้อยู่ในความพร้อมและใช้งานได้  รวมถึงการบริการในการบำรุงรักษา  พืช  พันธ์ไม้  ตลอดจนบริเวณพื้น  ทางเท้า  ของมหาวิทยาลัย  ให้อยู่ในความสะอาด  นอกจากนั้นแล้ว  งานอาคารสถานที่ยังมีภาระหน้าที่ให้บริการด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  เช่นงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  การจัดสถานที่เพื่อการประสาทปริญญาบัตร  งานนิทรรศการ  และการให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย   กองอาคารสถานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  นักการภารโรง  ช่าง  ตลอดจนการประสานหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง