ปรัชญา
 
" มุ่งมั่นพัฒนาบริหารจัดการอาคารสถานที่ 
สร้างสรรค์สภาพแวดล้อม เพื่อสังคมเกษมบัณฑิต "
 

         กองอาคารสถานที่มุ่งเสริมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา  และการให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอย่างทั่วถึง   โดยกองอาคารสถานที่มีหน้าที่ในการดูแลและรับผิดชอบในการบำรุงรักษาอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  เช่น  อาคารเรียน  อาคารสำนักงาน  หอประชุม   ตลอดจนสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยโดยทำหน้าที่และความรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด   ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์อาคาร  ตลอดจนการบำรุงรักษา เทคโนโลยีประกอบอาคาร  เช่น  ลิฟท์  แอร์  ให้อยู่ในความพร้อมและใช้งานได้  รวมถึงการบริการในการบำรุงรักษา  พืช  พันธ์ไม้  ตลอดจนบริเวณพื้น  ทางเท้า  ของมหาวิทยาลัย  ให้อยู่ในความสะอาด  นอกจากนั้นแล้ว  งานอาคารสถานที่ยังมีภาระหน้าที่ให้บริการด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  เช่นงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  การจัดสถานที่เพื่อการประสาทปริญญาบัตร  งานนิทรรศการ  และการให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย  โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ
1.  งานธุรการ

  • 2.  งานอาคาร
  • 3.  งานสถานที่และสภาพแวดล้อม