แผนกลยุทธ์
  1. 1. สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการด้วยการบริการที่มีประสิทธิภาพ
  2. 2. ให้การบริการที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ โดยมีการกำหนดระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน
  3. 3. มีการวางแผนจัดการดูแลระบบระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้อยู่ในความพร้อมใช้งานได้
  4. 4. มีการจัดระบบดูแลรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยบริเวณทั่วไปภายในมหาวิทยาลัย
 
แผนดำเนินงาน
  1. 1. วางแผนและกำหนดการปฏิบัติงานของบุคลากร
  2. 2. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่บุคลากรตามภาระงานและงานต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  3. 3. ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระงานที่ได้มอบหมาย้
  4. 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานและหาจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เพื่อใช้วางแผนการปฏิบัติในครั้งต่อไป
  5. 5. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลตามภาระงานที่ได้รับมอบหมา