พันธกิจ
 

1. วางแผนการจัดสรรห้องเรียน  ห้องสัมมนา  วัสดุอุปกรณ์ให้มีเพียงพอต่อการเรียนการสอน

2. จัดระบบดูแลรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณทั่วไปทั้งภายในและภายนอก

    อาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

3. ตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์อาคาร  ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

   ตลอดจนเทคโนโลยีประกอบอาคาร  เช่น  ลิฟท์  แอร์  และระบบป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในความพร้อม

   ใช้งานได้

4. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม  จัดตกแต่งสถานที่ในงานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

   วันประสาทปริญญาบัตร  งานนิทรรศการ  หรือโอกาสพิเศษต่าง ๆ และการให้บริการแก่หน่วยงาน

   ภายนอกที่มาขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย