ปณิธาน
 

         กองอาคารสถานที่มุ่งมั่นพัฒนาบริหารจัดการ  ดูแลแก้ไข  พร้อมบำรุงรักษา   และให้บริการสนับสนุนพันธกิจของ มหาวิทยาลัยด้วยความเต็มใจ