BFM
   
   
   
   

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร

 

         ข้อมูลเชิงปริมาณ : ชื่ออาจารย์ / เจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ตามตำแหน่งโครงสร้างองค์กร  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

               
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา

วัน / เดือน / ปี

ที่เข้าทำงาน
ตำแหน่ง
1.
อาจารย์เดือนฉาย   ไพทูรรัตน์
ปริญญาตรี
5 มิ.ย. 2532
อาจารย์ประจำกองอาคารสถานที่
2.
อาจารย์วุฒิ   นิ่มพาณิชย์
ปริญญาโท
-

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

3.
นายดนัย    เกณิกานนท์
ปริญญาโท
-

เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ

4.
นายสัญชัย   โมรัษเฐียร
ปริญญาตรี
2 ก.ย. 2546

เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ

5.
นายทรงวุฒิ   แก้วบังเกิด
ปริญญาตรี
1 มิ.ย. 2549

เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ

 

โครงสร้างบุคลากร

 

        - แผนผังโครงสร้างบุคลากร